Loading...

donderdag 5 augustus 2010

Juridisch Adviesbureau Hoogwoud

Mienakker 3, 1718 MR Hoogwoud map
NL - Noord Holland
T:06-26174284
F:info@hoogwoudadvies.nl

Advies in (ruimtelijk)bestuursrecht.

dinsdag 1 december 2009

Croonen Adviseurs bv

Croonen® geeft vorm aan de kwaliteit van de leefomgeving en biedt uitstekende instrumenten voor de ontwikkeling en het beheer daarvan. Wij doen dat door middel van de volgende ondernemingen:
  • Croonen Adviseurs (met als nevenvestiging Croonen Adviseurs Zuid)
  • Croonen Adviseurs West
  • Crotec
  • TIRO Croonen
  • Buro 5 Maastricht
  • Croonen en Van Soest Architecten BNA (v.o.f.)
Croonen® en haar dochters tellen samen circa 150 medewerkers.

Schaalvergroting én specialisatie
De toekomst van de RO kenmerkt zich door schaalvergroting én specialisatie. Opdrachten en aanbestedingen worden groter en complexer. Dat vereist schaalgrootte in omzet en disciplines, dat vereist investeringen in technische en digitale ondersteuning, in kennis, kunde en enthousiaste medewerkers die we carrièreperspectief kunnen bieden. Croonen® kan die opgaven aan.


Denk groot, organiseer klein

‘Denk groot, organiseer klein’ is ons motto. Dat betekent dat we kennis en kennisinnovatie grootschalig aanpakken, maar dat de uiteenlopende disciplines op een passende kleinere schaal in de bureaus vertegenwoordigd zijn.De uitbreiding met Maastricht en Amsterdam verstevigt ons netwerk in de betreffende regio’s, vergroot onze flexibiliteit en houdt ons dicht bij de klant. Met korte, vertrouwde lijnen. 


Croonen Adviseurs bv
Bureau voor Strategie, Ordening en Vorm
Postbus 435
5240 AK ROSMALEN
Telefoon: 073-5233900
Fax: 073-5233999
Email: bureau@croonen.nl
Website: www.croonen.nl

Compositie 5 stedenbouw bv

Compositie 5 stedenbouw bv is een bureau voor stedenbouw en ruimtelijke ordening. In een multidisciplinair team van 15 personen werken wij aan een breed scala van ruimtelijke plannen. Bij iedere opdracht zoeken wij naar een bijzonder en passend product. Hierbij streven wij naar perfectie en grensverleggend maatwerk.

Een goede werksfeer wordt van het grootste belang geacht. Wanneer het werkklimaat prettig is, zowel binnen het bureau als naar de opdrachtgever toe, komt dat de kwaliteit van het werk ten goede. Binnen het bureau wordt daarom gestreefd naar een open, niet-hiërarchische structuur, waarin ieder respect heeft voor elkaars kwaliteit en functie.

Daarnaast wordt -waar mogelijk- gezorgd voor een gelijkmatige verdeling van de werkdruk en voldoende afwisseling en ontwikkelingsmogelijkheden in het werk voor iedere medewerker. Naar de opdrachtgever toe moet het bureau dezelfde vriendelijke collegiale en open sfeer uitstralen. Het bureau is niet de deskundige die alleen maar levert op bestelling, maar een gesprekspartner die in goed en open overleg tot een passend ontwerp of oplossing komt.

In het werk zelf zal het bureau streven naar perfectie en grensverleggend maatwerk. Wanneer er een goede relatie is met de opdrachtgever, kan dit een extra stimulans zijn om elke keer opnieuw te zoeken naar een bijzonder en passend product. Ook na de voltooiing van een opdracht houdt de relatie niet op. Het bureau blijft de opdrachtgever begeleiden en ter zijde staan wanneer deze daaraan behoefte heeft.

C5 Architecten bv
Boschstraat 35
4811 GB BREDA
Telefoon: 076-5225262
Fax: 076-5213812
Email: info@c5a.nl
Website: www.c5a.nl

Companen

Companen is een adviesbureau met uitgebreide ervaring in advies & onderzoek, proces-begeleiding en communicatie op het terrein van wonen in brede zin: wonen, leefomgeving, stedelijke vernieuwing en wonen-welzijn-zorg.Inhoudelijk deskundig
Adviseurs van Companen beschikken over uitgebreide kennis van 'het wonen' in brede zin. Zij houden de ontwikkelingen en trends nauwlettend in de gaten en kunnen u daardoor als deskundig gesprekspartner adviseren.

Gebiedsgericht maatwerk
Uw vraagstelling en lokale situatie zijn leidend voor onze aanpak. Bovendien hebben we door decennia lange ervaring door het hele land veel lokale kennis opgebouwd.

Integrale benadering
Wij vatten wonen altijd op in een ruime betekenis dus met aandacht voor woningen, voorzieningen, leefomgeving, welzijn, dienstverlening en zorg.

Sterke procesmatige insteek
Het bij elkaar brengen van partijen en hen gezamenlijk ambities laten waarmaken: een wezenlijk kenmerk van onze aanpak. Met oog voor het krachtenveld en afzonderlijke posities van spelers. Een heldere rolverdeling en stappenplan geven structuur aan onze processen.

Interactief en inspirerend
Waarin zit het verschil tussen een bijeenkomst 'volgens het boekje' en één die echt iets bij de deelnemers losmaakt? Companen verzorgt inspirerende sessies door gebruik van creatieve werkvormen en enthousiaste procesbegeleiders.

Doelgericht en concreet
Wij leveren adviesproducten op die voldoen aan de vooraf vastgestelde specificaties en gericht zijn op uitvoering in de praktijk.


Companen
Postbus 1174
6801 BD ARNHEM
Telefoon: 026-3512532
Fax: 026-4458702
Email: info@companen.nl
Website: www.companen.nl

CH&Partners

CH&Partners is een onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau op het gebied van stedebouw en landschap. Ontwerp, inrichting, gebruik en beleving van stedelijke en landschappelijke omgevingen, het publieke domein op verschillende schaalniveaus, is onze eerste ingang. Het werkveld omvat naast het maken van ontwerpvoorstellen als realisatiekader voor derden ook het geven van een eigen signatuur aan delen van de stad en het landschap. Het landschap, met zelfstandige `open` elementen: de wereld van tuinen en parken en daar waar stedebouw en landschap architectuur ontmoeten: stedelijke en landschappelijke ensembles.

Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt en CH & Partners zijn samen als Rijnboutt verder gegaan.

CH & Partners - Stedebouw en Landschap
Barentzplein 7   (geïntegreerd met Rijnboutt vd Vossen Rijnboutt)
1013 NJ AMSTERDAM
Telefoon: 020-5304810
Fax: 020-5304820
Email: chp@rvrbv.nl.nl
Website: www.rvrbv.nl

BVR

BVR is een adviesbureau voor ruimtelijke vraagstukken. Onze werkzaamheden variëren van integrale en strategische toekomstvisies tot concrete gebiedsgerichte ontwerpen,­ voorzien van een realisatie- of ontwikkelingsstrategie. BVR verknoopt inhoud met proces,­ benadert de ruimtelijke ordening integraal,­ werkt door de schalen heen en bewijst haar kracht door het blootleggen van ruimtelijk programmatische kansen. We werken aan draagvlak, ontvlechten problemen en zijn in staat dichtgetimmerde stellingen en opvattingen open te breken. Door een enthousiasmerende aanpak en het voorleggen van inspirerende oplossingsrichtingen zijn wij in staat vastgelopen processen vlot te trekken en complexe ruimtelijke opgaven in Nederland tot een voor alle betrokken partijen uitstekend resultaat te brengen.

Ambitie

BVR streeft naar het maken van doortimmerde en slimme ruimtelijke plannen en ontwikkelingsstrategieën. Hiermee helpen wij opdrachtgevers hun ambities te verwezenlijken. Ons doel is dat onze concepten daadwerkelijk uitgevoerd worden of dat de plannen op z’n minst als vliegwiel fungeren voor de totale planontwikkeling. Onze kracht zit in de wisselwerking tussen inhoud, proces, ontwerp en realisatie.

Kernactiviteiten en opdrachtgevers

Op ons bureau wordt vanuit brede kennis van ruimtelijke ordening gewerkt aan complexe vraagstukken op het gebied van stedelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. We werken op alle schaalniveaus. Het opdrachtenpakket van BVR is veelzijdig: we maken integrale toekomstvisies, masterplannen, studies, concrete ontwerpen, strategische visies en adviezen. Projecten die worden geleid door BVR zijn altijd geworteld in de organisatie en omgeving van de opdrachtgever. Dit leidt tot realistische en tegelijkertijd ambitieuze voorstellen.
Onze opdrachtgevers zijn uiteenlopend; ze zijn afkomstig uit zowel de publieke sector (rijksoverheid, provincies, regio’s en gemeenten) als de private sector (marktpartijen en maatschappelijke organisaties). Vaak zijn het combinaties daarvan. Belangrijk onderdeel van ons werk is het initiëren en organiseren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen, met veelal diverse - soms diametraal tegengestelde - belangen en wensen. Wij zijn bruggenbouwers, dwars door schaalniveaus en partijen heen.

Visie en aanpak

BVR komt vaak aan tafel bij opdrachtgevers die het lastig vinden om hun plannen te realiseren of hun ambities te benoemen. Hoewel het verleidelijk is, gaan we niet altijd direct oplossingsgericht te werk. Ervaring leert dat het beter is om veel energie te stoppen in het achterhalen van de oorsprong van de problemen. We willen – in samenspraak - eerst inzichtelijk maken wat het krachtenveld is, welke cultuurverschillen er zijn en welke belangen en ambities er spelen. Vanuit een grondige analyse van ‘het probleem’ zoeken wij samen naar draagvlak en bondgenoten. BVR gebruikt het ruimtelijk ontwerp om partijen te binden en de kansen van de locatie te onderzoeken.
Ingewikkelde processen met vaak een hoog abstractieniveau vereisen een groot inschattingsvermogen wat op korte en lange termijn allemaal wordt beïnvloed. BVR probeert ‘over de horizon’ te kijken en een gezamenlijk gevoel van urgentie te creëren. Dat doen we door de verschillende doelen en wensen creatief te combineren, efficiënt om te gaan met de ruimte, te zorgen voor optimale bereikbaarheid en door een realistische ontwikkelingsstrategie te formuleren. Wij zijn een luisterend oor, interpreteren en kneden de informatie die ons wordt aangereikt. Dat leidt vaak tot verrassende oplossingen, omdat het inzicht pas ontstaat als iedereen over zijn eigen deelgebied heen kijkt. Zo nodig bieden wij ook alternatieve scenario’s aan. BVR voorziet plannen van een uitvoeringsstrategie en organiseert, wanneer gewenst, de samenwerking tussen en met marktpartijen. Soms adviseren wij om marktpartijen al in een vroeg stadium bij de planontwikkeling te betrekken. BVR zet in op meerwaarde voor alle betrokken partijen.

BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling 
Veerhaven 7
3016 CJ ROTTERDAM
Telefoon: 010-2251410
Fax: 010-2251614
Email: info@bvr.nl
Website: www.bvr.nl

Buro Vijn b.v.

Buro Vijn b.v. is een adviesbureau op het gebied van de ruimtelijke inrichting. Die aanduiding omvat het brede werkveld van ruimtelijke ordening, stedenbouw, volkshuisvesting, herstructurering, revitalisering en recreatie. Het bureau is ontstaan uit een opsplitsing van het architectenbureau Vegter en Vijn in een bouwkundige en een stedenbouwkundige component aan het eind van de jaren ‘60. Als zelfstandig adviesbureau bestaat Buro Vijn dan ook al 40 jaar.

In februari 2008 bundelden Buro Vijn en de adviesbureaus RBOI-Rotterdam en RBOI-Middelburg hun krachten. RBOI en Buro Vijn werken vanuit de drie vestigin­gen met 175 enthousiaste professionals aan een duurzame inrichting van Nederland. Gezamenlijk zijn Buro Vijn en RBOI adviseur van ruim 200 gemeen­ten en vele marktpartijen.

Buro Vijn telt momenteel ruim 45 medewerkers, verdeeld over vier teams, te weten Ruimtelijk Advies, Juridisch Advies, Stedenbouwkundig Ontwerp en Geo-informatie en Visualisatie. De dagelijkse leiding van de projecten is in handen van de directie en de senioradviseurs/projectleiders, die de vaste externe contacten onderhouden. Binnen het bureau vindt ondersteuning plaats door de afdeling Bureauondersteuning.

Producten en diensten
Vanuit de vier teams wordt de basis gelegd voor visies, plannen, onderzoek en beleidsadviezen. Tot onze producten en diensten horen onder meer:

* structuurvisies;
* bestemmingsplannen;
* ruimtelijke onderbouwingen en projectbesluiten;
* implementatie digitale ruimtelijke instrumenten;
* stedenbouwkundige plannen en visies;
* (her)inrichtings- en verkavelingsplannen;
* welstandnota's;
* (distributie-)planologisch onderzoek;
* (economische en planologische) haalbaarheidsstudies;
* woonplannen;
* recreatieve en toeristische visies;
* herstructurerings- en revitaliseringsplannen;
* adviezen ruimtelijke procedures;
* exploitatieplannen.

Meer informatie over de producten en diensten is te vinden onder de knop "producten en diensten", daarbij zijn referentieprojecten te vinden.

Bedrijfsdoelstellingen
Buro Vijn is een commercieel adviesbureau, dat als doelstelling heeft om haar dienstverlening volgens het principe van "full service" (totaalleverancier) vorm te geven. Dit houdt in dat opdrachtgevers voor alle producten op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening bij het bureau terecht kunnen. De expertise van het bureau strekt zich daarbij uit over alle fasen van het beleidsproces, dus zowel over de beleidsvoorbereiding / -ontwikkeling, als over de vaststelling / procedurele begeleiding en de uitvoering (vergunningverlening / handhaving).

Dit heeft als groot voordeel dat de ervaringen, die in de ene fase van het beleidsproces worden opgedaan, kunnen worden gebruikt als input voor advisering ten aanzien van andere fasen. Op die manier proberen wij onze dienstverlening en producten steeds te optimaliseren.

Bedrijfsfilosofie
Behalve via het principe van totaalleverancier onderscheidt Buro Vijn zich door het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten. Die kwaliteit wordt onder andere nagestreefd door bij de productontwikkeling steeds te streven naar nieuwe inzichten en toepassingmogelijkheden. Kernbegrippen bij de dienstverlening zijn:

* inhoudelijke deskundigheid en kwaliteit;
* toepassingsgericht;
* innovatief;
* actief;

Digitalisering
Buro Vijn is landelijk bekend om haar kennis en ervaringen op het gebied van de digitalisering. Het bureau maakt al jaren digitale bestemmingsplannen en heeft een actieve bijdrage geleverd aan de thans in de Wet ruimteljke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen digitalisering. Het bureau heeft ook meegewerkt aan de Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro). Het bureau is in staat om alle ruimtelijke instrumenten digitaal te maken. Dus bijvoorbeeld niet alleen het bestemmingsplan, maar bijvoorbeeld ook de structuurvisie of het projectbesluit. Tevens kan het bureau alle andere werkzaamheden in het kader van de digitalisering verrichten: dat wil zeggen het vastleggen, het vaststellen, het beschikbaar maken en het raadpleegbaar maken. Buro Vijn kan u volledig ondersteunen bij de per 1 januari 2010 verplichte digitalisering.

Buro Vijn - adviseurs voor ruimtelijke ordening en stedebouw
Postbus 81
9062 ZJ OENKERK
Telefoon: 058-2562525
Fax: 058-2564040
Email: info@burovijn.nl
Website: www.burovijn.nl